Obchodné podmienky

 

 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Korela, s.r.o.

 

Predávajúci: Korela, s.r.o., Cyprichova 1, 831 54 Bratislava, IČO: 44 629 761, DIČ: 2022770222, IČ DPH: nie je platcom; registrovaný na Okresnom súde Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 56921/B, zastúpená: Miroslav Sabo, konateľ

 

Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá objedná v internetovom obchode www.skdrnona.sk tovar alebo službu a uzatvorí s predávajúcim zmluvu na diaľku prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku akými sú napr. elektronická pošta, telefón, ponukový katalóg a pod.

 

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava, email: ba@soi.sk tel.: +421 2 58272172. Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava, Polianky 8, 841 01 Bratislava; Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava.

 

 1. Úvodné ustanovenia

 

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej VOP) upravujú všetky kúpne zmluvy a z nich vyplývajúce a s nimi súvisiace práva a povinnosti medzi spoločnosťou Korela, s.r.o., Cyprichova 1, 831 54 Bratislava 34 a jeho zákazníkmi pri dodávkach tovaru a služieb na základe jeho objednávky.
 • Tieto predmetné VOP sú záväzné pre všetkých zákazníkov, t.j. pre fyzické osoby, fyzické osoby-podnikateľov a právnické osoby. Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. V prípade, ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle ustanovenia §52 3 Občianskeho zákonníka (ak kupujúci nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti), riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny VOP sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých VOP, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

 

 1. Kúpna zmluva

 

2.1        Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.

2.2        K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť Korela, s.r.o. dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej Kúpna zmluva) dochádza na základe (i) návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a zároveň (ii) písomného prijatia návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti Korela, s.r.o.

2.3.       Prijatie návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti Korela, s.r.o. adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť Korela, s.r.o. potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie Kúpnej zmluvy prijíma. Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, za prijatie návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy nie je možné považovať automaticky vygenerovaný e-mail ohľadne prijatia objednávky pod konkrétnym číslom, ale až následný e-mail, ktorým spoločnosť Korela, s.r.o. si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho na tovar v prípade, že spoločnosť Korela, s.r.o. nie je schopná dodať tovar z dôvodu jeho vypredania, ukončení výroby alebo pri vzniknutých omyloch v kúpnej cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.

 

 1. Objednávanie tovaru

 

 • Zákazník môže objednávku realizovať osobne, prípadne zaslať poštou, telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.skdrnona.sk
 • Kupujúci je povinný uviesť v objednávke nasledovné údaje:
 • Obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontaktné údaje (telefón, e-mailovú adresu).
 • Kód objednávaného tovaru podľa katalógu, prípadne jeho presný popis.
 • Množstvo objednaného tovaru.
 • Adresu miesta dodania tovaru, ak toto miesto nie je totožné s adresou sídla/bydliska kupujúceho.
 • Termín dodania tovaru, ak je odlišný než je uvedené vo VOP.
 • Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (v prípade, že sa líši od kontaktnej osoby).
  • Predávajúci je povinný potvrdiť prijatie objednávky a v prípade, že objednaný tovar nemá na sklade, informovať kupujúceho o termíne predpokladaného vybavenia objednávky.
  • Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky, reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.
  • Fotografie používané v internetovom obchode www.skdrnona.sk sa môžu líšiť od skutočnosti, nakoľko sú preberané priamo od dodávateľov. Za vzniknuté nezhody nepreberáme žiadnu zodpovednosť.
  • Zrušenie objednávky – Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do doby expedície tovaru. Zrušenie objednávky nám zašlite na náš e-mail, prípadne kontaktujte telefonicky. Obratom vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Ak bola zrušená objednávka vopred uhradená, zaplatená cena bude kupujúcemu vrátená do 15 dní od odstúpenia od zmluvy, a to bankovým prevodom na účet objednávateľa.
  • Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob, alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky, alebo písomne a v prípade úhrady kúpnej ceny, alebo jej časti, mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní, na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

 1. Cena tovaru, platobné podmienky

 

4.1        Cena tovaru je určená aktuálnym cenníkom, pričom cena sa zobrazuje na karte samotného výrobku na adrese www.skdrnona.sk. Zobrazované ceny konečné vrátane DPH. Korela, s.r.o. nie je platcom DPH. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v kúpnej cene a množstve platnej v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov v kúpnej cene. O týchto skutočnostiach bude kupujúci informovaný v čo najkratšom čase po zadaní objednávky. V prípade, ak kupujúci nesúhlasí so zmenami v predajnej cene alebo množstve tovaru, môže od zmluvy odstúpiť.

4.2        Cenu za dodaný tovar je kupujúci povinný uhradiť, pričom si môže zvoliť z nasledovných spôsobov:

 

 • Platba v hotovosti – v priestoroch predávajúceho pri osobnom odbere.
 • Platba kartou – najobľúbenejší spôsob ihneď po dokončení objednávky.
 • Platba na dobierku – tovar uhrádzate až pri jeho prevzatí.
 • Platba vopred na účet predávajúceho (zálohová faktúra) – tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet.
 • Platba na faktúru so splatnosťou (pre overených zákazníkov).

 

4.3.       Cena za tovar je splatná do dátumu uvedeného na daňovom doklade (faktúre), ktorý kupujúcemu vystaví spoločnosť Korela, s.r.o.. Kupujúci je povinný uhradiť všetky záväzky voči spoločnosti Korela, s.r.o. podľa pravidiel v týchto všeobecných obchodných podmienkach, pokiaľ nemá písomne dohodnuté individuálne platobné podmienky. V prípade, ak kupujúci prekročí stanovenú dobu splatnosti je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý, aj začatý deň prekročenia doby splatnosti.

4.4.       Spoločnosť Korela, s.r.o. si vyhradzuje právo vyžadovať od kupujúceho, ktorý má neuhradené záväzky po lehote splatnosti, alebo mal takéto záväzky opakovane v minulosti, platbu vopred na zálohovú faktúru, alebo v hotovosti pri dodaní tovaru. V prípade, ak kupujúci túto podmienku neakceptuje, vyhradzuje si spoločnosť Korela, s.r.o. právo dodať kupujúcemu objednaný tovar až po vyrovnaní všetkých záväzkov.

 

 1. Dodanie tovaru, dodacie podmienky

 

5.1.       Doprava ZADARMO pri objednávkach nad 129€.

 

Zásielkovňa – výdajné miesta v SR                                         3,00 €

 

123kuriér – platba na dobierku (hotovosť, karta)                     4,00 €

Kuriér GLS – platba kartou vopred                                          3,00 €

 

Osobný odber tovaru je ZADARMO*


*po predchádzajúcom telefonickom dohodnutí termínu vyzdvihnutia objednaného tovaru (v priestoroch spoločnosti Korela, s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislave).

 

5.2.       Predávajúci sa zaväzuje:

 • Dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 • Dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

5.2.       Predávajúci nezodpovedá za:

 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenou adresou prijímateľa.
 • Poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.

5.3.       Dodávky objednaného tovaru sú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom čase od prijatia objednávky. Pri tovare, ktorý nie je skladom, príp. iba v obmedzenom množstve, sa objednaný tovar objednáva u dodávateľa. V takomto prípade kupujúci bude vopred informovaný e-mailom, alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty objednaného tovaru.

5.4.       Kupujúci je povinný predávajúceho neodkladne informovať o akejkoľvek zmene miesta dodania tovaru, alebo osoby oprávnenej k prevzatiu tovaru. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym alebo oneskoreným dodaním tovaru, ak bola spôsobená porušením povinností kupujúceho podľa tohto článku. Zodpovednosť za dodaný tovar prechádza na kupujúceho momentom jeho prevzatia.

5.5.       Kupujúci sa zaväzuje:

 • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov.
 • Zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok, platných v deň odoslania objednávky.

5.6.       V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

5.7.       Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy. Tovar, alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo, v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

 

 1. Reklamačný poriadok

 

6.1.       Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať balenie zásielky. V prípade poškodenia obalu je kupujúci povinný okamžite reklamovať poškodenie u dopravcu/kuriéra a zásielku neprebrať. Po prevzatí zásielky od prepravnej spoločnosti je kupujúci povinný skontrolovať objednané množstvo a kvalitu dodaného tovaru. Nesprávne množstvo a zjavné chyby tovaru pri dodávke je kupujúci povinný reklamovať písomne ihneď, najneskôr do 24 hodín od prebratia tovaru a nahlásiť emailom, alebo telefonicky.

6.2.       Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitom tovare nezodpovedá za chyby vzniknuté ich použitím, alebo opotrebením. Pri tovare predávaného za nižšiu cenu, predávajúci nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo použitý tovar, zodpovedá predávajúci za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).

6.3.       Ak kupujúci je spotrebiteľom, záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Záručná doba na služby (oprava, alebo úprava predmetu kúpy) je 3 mesiace. Záručná doba na zhotovenie tovaru na zákazku je 24 mesiacov. Reklamáciu tovaru, ktorý sa rýchlo kazí, musí kupujúci uplatniť najneskôr nasledujúci deň po kúpe. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka, a záručná doba je 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti, alebo priamo od predávajúceho, ak si tovar preberá kupujúci osobne.

6.4.       Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho. V prípade, ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, predávajúci je v zmysle platnej legislatívy oprávnený reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle §151a a nasl. Občianskeho zákonníka. V reklamácii je kupujúci povinný chyby popísať, prípadne uviesť ako sa prejavujú. Reklamácie je možné nahlásiť prostredníctvom formulára, alebo písomne emailom na adrese office@skdrnona.sk. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.

6.5.       Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nasledovným užívaním:

 • Prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením.
 • Znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby.
 • Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, prašnosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa.
 • Vonkajšími vplyvmi, napr. pádom, alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí.
 • Zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy).
 • Prepätím, napr. pri údere blesku, vplyvom magnetického poľa.
 • Pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu a nadmerným zaťažovaním.
 • Mechanickým poškodením – roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným, neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. Záruka sa nevzťahuje ani na poškodenie spôsobené pri preprave zásielky. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné, vrátane nákladov na doručenie opraveného tovaru kupujúcemu.

 

 • Ku chybe došlo mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, spôsobom iným ako je uvedený v návode na používanie, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, prašnosťou, či chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním.
 • Používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami, bezpečnostnými predpismi, alebo iným porušením záručných podmienok.
 • Poškodenia spôsobené pri preprave.

6.6.       Reklamovaný tovar je potrebné osobne priniesť, alebo zaslať na našu adresu uvedenú nižšie. Tovar neposielajte na dobierku. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k ďalšiemu poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné priložiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený reklamačný formulár. Tovar posielajte späť na adresu: Korela, s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava 34.

6.7.       Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

6.8.       Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou, alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia, alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

 1. Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

 

7.1.       Spotrebiteľ má na základe zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) podľa ustanovení §7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. Právo vrátiť tovar musí zákazník uplatniť písomne najneskôr posledný deň stanovenej lehoty. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenie od kúpnej zmluvy. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods.6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014 Z.z. Tovar neposielajte na dobierku, inak nebude prevzatý. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
Tovar je potrebné vrátiť do 14 kalendárnych dní na poštovú adresu spoločnosti:
Korela, s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Tovar je potrebné zaslať v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Obal na tovare nesmie byť poškodený a tovar nesmie javiť známky používania. Tovar musí obsahovať všetky cenovky a štítky na pôvodnom mieste a tieto nesmú byť odstránené.

 

7.2.       Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • Predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 • Predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.
 • Predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti, alebo skaze.
 • Predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia, alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 • Predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
 • Predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.
 • Vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy, alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal.
 • Predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukoobrazových záznamov, kníh, alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.
 • Predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.
 • Poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb, alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase, alebo v dohodnutej lehote.
 • Poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

7.3.       Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby za tovar/službu, vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods.3 zákona č. 102/2014 Z.z. a iných nákladov, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr, ako je mu doručený tovar. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

7.4.       Stornovať objednaný tovar, alebo službu má kupujúci právo do 12 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku.

7.5.       Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva.

             Upozornenie – náhrada škody pri neprevzatí tovaru

 1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka) v prípade, že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval, resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v dodacích podmienkach podľa ktorých je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
 2. Pri určovaní výšky náhrady škody predávajúci berie do úvahy dopravné náklady a s tým spojené poplatky, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.
 3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody, alebo si uplatniť toto právo len z časti

Náhradu škody vyžadujeme uhradiť do 7 dní od doručenia faktúry vo formáte .pdf zaslaný na emailovú adresu. Platbu vykoná kupujúci bankovým prevodom, alebo poštovou poukážkou. Pri platbe je potrebné uvádzať správny variabilný symbol.

V prípade neuhradenia zaslanej faktúry budeme škodu vzniknutú neprebratím zásielky vo forme zmluvnej pokuty vymáhať súdnou cestou a následne prostredníctvom exekútora. V tomto prípade sa samozrejme náklady navýšia o úhradu súdnych trov a úhradu exekučného konania.

 

 1. Alternatívne riešenie sporov

 

8.1.       Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „Návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákon 391/2015 Z.z., ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 7.5. odpovedal zamietavo, alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Subjektami ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2.

8.2.       Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania, alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy, alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

9.1        Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

9.2        Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia.

9.3        Spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý je (i keď len nezáväzne) oprávnený posudzovať prípadné spory medzi Spotrebiteľom ako zákazníkom E-shopu a Prevádzkovateľom E-shopu.

9.4        Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím Kúpnej zmluvy.

 

 1. Rozhodné právo

 

10.1      Tieto Obchodné podmienky, ako aj Kúpna zmluva, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

 

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 10.11.2022.